Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

 

De Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel

Hoolstraat 59, 6191 TW Beek, alvrens@gmail.com

http://holocaustlimburg.nl/de-stichting-gedenkteken-jodentransporten-naar-cosel

Bankrelatie NL63RABO0307553523 t.n.v.  Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel, Brunssum.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer is 64366987. RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 855636270. De Stichting heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) met een cultureel doel.  

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019

Het bestuur van de Stichting heeft op …. 2020 het Jaarverslag 2020 en het Financieel Overzicht over 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Het bestuur presenteerdt hierbij haar vijfde Jaarverslag en Financieel Overzicht.

 

 

Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2020 uit Ralf Krewinkel, voorzitter, Peter van Buggenum, secretaris-penningmester en Martien te Baerts en  Dick Gebuijs, leden. Dr. Herman van Rens en Annelies van Rens-Wilms zijn als wetenschappelijk onderzoekers betrokken bij de Stichting. 

 

 

De Stichting is opgericht in het najaar van 2015. De naam van de Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel is niet alleen het plaatsen en onderhoud van een gedenkteken in Cosel, maar ook het in brede kring bekend maken van de transporten van Joden naar Cosel.

 

De Stichting heeft een in 2016 vastgesteld meerjarig beleidsplan, dat ook is gepubliceerd op deze website: http://holocaustlimburg.nl/meerjarig-beleidsplan-2017-2020/. Dit plan was leidend voor haar activiteiten en zal in 2021 worden geactualiseerd..

 

De Stichting was en is op meerdere terreinen actief.

 

  1. De plaatsing van een monument. Op 2 september 2016 hebben wij, samen met een groep nabestaanden en de lokale bevolking, het monument op het goederenstation van Cosel kunnen onthullen. In de loop van 2017 is tevens, als uitvloeisel van de activiteiten van de Stichting, door Poolse en Nederlandse betrokkenen een herinneringsplaquette onthuld op de plaats van het voormalige kamp Sankt-Annaberg. Ook is een vitrine gewijd aan de transporten naar Cosel, ingericht in het Blechhammer Museum in Kedzierzyn-Kozle.

Het is verheugend dat wij elk jaar constateren dat het monument regelmatig wordt bezocht. In 2019 zijn voor het eerste ook wetenschappers uit Frankrijk bij het monument geweest, in het kader van een herdenkingsreis georganiseerd door het Mémorial de la Shoah in Parijs.

 

  1. Het vergroten van de kennis en het geven van voorlichting over de transporten naar Cosel. In dat kader heeft de Stichting samen met de publieke omroep L1 in 2016 zowel een radiodocumentaire als een TV-documentaire gemaakt waarin Cosel een centrale plaats inneemt. Deze documentaire, die de titel heeft: ‘Monument voor de laatste reis’, kan worden bekeken via https://l1.nl/limburg-doc-monument-voor-de-laatste-reis-122327.  De documentaire is ondertussen vijftien keer uitgezonden door L1.

 

  1. Het leggen van contacten en het communiceren met mensen en groepen die geïnteresseerd zijn in de transporten naar Cosel. Er zijn contacten gelegd op de eerste plaats met nabestaanden van de slachtoffers, verder met het Blechhammer Museum in Kedzierzyn-Kozle, met het Sankt-Annabergmuseum in Gora Swietej Anny, met het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, met het Instutuut voor Joodse Studies in Antwerpen en met de vereniging Kinderen van Joodse Holocaustslachtoffers in Frankrijk, met het herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem, met het Nederlands Auschwitz Comité, met de gemeente Kedzierzyn-Kozle en met de Nederlandse regering en het bestuur van de provincie Limburg. In samenwerking met het Holocaust Museum in Amsterdam zal, bij de heropening van dit museum in het najaar van 2021 aandacht worden besteed aan de transporten naar Cosel door middel van een plaats in de vaste expositie en door middel van lezingen.

 

  1. Wetenschappelijke publicatie over de Jodentransporten naar Cosel. Het bestuur heeft aan dr. Herman van Rens en zijn vrouw Annelies van Rens – Wilms verzocht deze publicatie te verzorgen. Het is verheugend dat op de laatste dag van 2019 het manuscript voor het boek kon worden afgeleverd bij Uitgeverij Verloren in Hilversum. Het boek krijgt de titel ‘Tussenstation Cosel. Joden uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië’. In april 2020 is het boek gepresenteerd. En toen zaten wij midden in de coronacrisis. Er waren maar liefst acht boekpresentaties gepland en allemaal moesten zij worden afgezegd. Uiteindelijk kon het boek voor een kleinen groep worden gepresenteerd in Tilburg, een preasentatie die door andere belangstellenden vua een life stream kon worden gevolgd.

 

 Wij hopen in ons volgende jaarverslag te kunnen melden hoe het boek is gepresenteerd en hoe het is ontvangen.

De inhoud van het boek omvat een beschrijving van de achtergronden en de context van de deportaties naar Cosel en de geschiedenis van de deportaties uit de drie landen Frankrijk, België en Nederland. 

Het boek wordt uitgegeven in de Nederlandse taal. Echter het bestuur van de Stichting zoekt fondsen om ook een vertaling in het Engels te kunnen realiseren. Voor de fondswerving is een Comité van Aanbeveling in het leven geroepen, waarvan de samenstelling op deze website staat vermeld.

 

  1. Presentaties.  Annelies en Herman van Rens hebben in 2019 meerdere keren de voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd, onder meer door een lezing in het Holocaust Museum in Amsterdam en in 2018 aan de universiteit in Antwerpen. Ook voor 2020 zijn reeds meerdere presentaties afgesproken, onder meer in Herinneringscentrum Westerbork, in het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en op de Universiteiten van Antwerpen en Maastricht.

 

  1. Het fungeren als vraagbaak voor nabestaanden en relaties van slachtoffers van de transporten naar Cosel. Tot grote voldoening van de Stichting weten steeds meer nabestaanden de weg naar de Stichting te vinden. Mede met behulp van de resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek kon de Stichting steeds vaker mensen meer details geven over de lotgevallen van hun geliefden tijdens de periode van dwangarbeid. In sommige gevallen was het mogelijk familieleden te vertellen waar hun geliefde was gestorven en begraven en hen tijdens onze reizen mee te nemen naar die plaatsen. Ook wordt de stichting regelmatig om advies gevraagd door personen, comités en verenigingen die door middel van publicaties, het leggen van Stolpersteine of op een andere wijze hun vermoorde plaatsgenoten willen herdenken. De Stichting is gelukkig op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds grotere behoefte in de samenleving om de herinnering aan de slachtoffers van de Shoah levend te houden.

Dit onderdeel van haar activiteiten komt in de toekomst in gevaar. Tot 31 december 2019 hadden de onderzoekers digitaal toegang tot een aantal nog niet openbare archieven die bewaard worden in het Nationaal Archief in Den Haag. Adviezen aan nabestaanden waren mogelijk door een combinatie van door de onderzoekers verzamelde gegevens en inzage in de nog gesloten archieven. Op 1 januari 2020 is de digitale verbinding door het Nationaal Archief afgesloten op basis van de eisen van de privacywet AVG. Hierdoor wordt zowel verder onderzoek als individuele informatieverstrekking vrijwel onmogelijk. De Stichting probeert door goed overleg en ook langs politieke weg deze situatie te verbeteren.

 

  1. Het betrekken van de jeugd. Er zijn contacten gelegd met scholen in Polen en in Nederland. Leerlingen van het Broekland College in Heerlen-Hoensbroek hebben een aandeel gehad in de productie van het monument en vervolgens in Polen bij de onthulling ervan. In 2019 konden Annelies en Herman van Rens voor de tweede keer een groep scholieren van het Connect-college in Echt drie dagen rondleiden in Auschwitz en door Silezië. Zij zijn sindsdien als vaste adviseurs verbonden aan de Stichting Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt.  

 

  1. Herdenkingsreizen naar Cosel en een aantal met Cosel verbonden plaatsen. Jaarlijks organiseert de Stichting een zevendaagse wetenschappelijke herdenkingsreis naar Polen, waarin Auschwitz en Cosel en omgeving worden bezocht. Bij het monument in Cosel vindt een herdenkingsplechtigheid plaats. In 2019 vond een reis plaats van 7 tot 13 september met 29 deelnemers, onder wie meerdere nabestaanden van slachtoffers van de Coseltransporten.

 

Alle hierboven vermelde activiteiten op het gebied van voorlichting, herdenking, reizen, contacten met nabestaanden, contacten met musea en informatie aan de jeugd, zullen worden voortgezet.  

 

 

 

 

 

Financieel verslag van de Stichting Gedenkteken Jodenstransporten Cosel over het boekjaar 2019. 

 

Vastgesteld door het stichtingsbestuur in haar vergadering van …..

 

De Stichting heeft in de voorafgaande jaren vooral uitvoering gegeven aan de realisatie van het gedenkteken in Cosel. Vanaf najaar 2018 ligt de nadruk op de uitvoering van de overige beleidsdoelstellingen, en daarbij vooral op de publicatie van het boek ‘Tussenstation Cosel’. De kosten van het onderzoek zijn voor het merendeel voorgeschoten door de onderzoekers en zullen in 2020 door de Stichting worden verrekend.

 

 

De cijfers over 2019

 

Zij betreffen uitsluitend de Bankrekening bij de Rabobank Parkstad Limburg. Kasverkeer kent de Stichting niet.

 

De Stichting geeft geen vergoedingen aan bestuursleden en vergoedt slechts gemaakte onkosten van de onderzoekers.  

De cijfers over 2019. 

 

Zij betreffen uitsluitend de Bankrekening bij de Rabobank Parkstad Limburg. Kasverkeer kent de Stichting niet.

 

De Stichting geeft geen vergoedingen aan bestuursleden en vergoedt slechts gemaakte onkosten van de onderzoekers.  

 

Beginsaldo 1 januari 2019: €    738,16

Eindsaldo  31 december 2019: € 2.593,84

Donaties wegens het geven van Lezingen € 1.985,00 

Rente  ontvangen: €        0,00

Uitgaven: bankkosten: €    119,37

Uitgaven van onderzoekers/auteurs: €         0,00

 

Dit verslag maakt onderdeel uit van het Jaarverslag 2019 van de Stichting en zal worden gepubliceerd op de Website van de Stichting waarmee aan de ANBI-verplichtingen wordt voldaan.

 

De penningmeester,

M.W.P. te Baerts.