Jaarverslag 2017

 

De Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel
Hoolstraat 59, 6191 TW Beek, alvrens@gmail.com
Bankrelatie NL63RABO0307553523 t.n.v. Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel, Brunssum.
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer is 64366987. RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 855636270. De Stichting heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) met een cultureel doel.

Het bestuur van de Stichting bestond uit Ralf Krewinkel, voorzitter, Peter van Buggenum, secretaris en Martien te Baerts, penningmeester. Dr.Herman van Rens en Annelies van Rens-Wilms zijn als wetenschappelijk onderzoekers betrokken bij de Stichting.

Het bestuur van de Stichting is trots dat het u zijn tweede jaarverslag, over 2017, kan aanbieden en ook een financiële verantwoording.

Jaarverslag 2017

De Stichting is met haar activiteiten begonnen in het najaar van 2015. In de periode tot eind 2016 zijn veel van haar doelen gerealiseerd.

De naam van de Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel doet wellicht een beperkter doelstelling vermoeden dan feitelijk het geval was en zal zijn. Het doel was niet alleen het plaatsen van een gedenkteken in Cosel, maar ook het in brede kring bekend maken van de transporten van Joden naar Cosel.

De Stichting heeft een in 2016 vastgesteld meerjarig beleidsplan, dat ook is gepubliceerd op de website: http://holocaustlimburg.nl/meerjarig-beleidsplan-2017-2020/ .Dit plan is nog steeds leidend voor haar huidige activiteiten.

De Stichting is in het verleden op meerdere terreinen actief geweest.

 1. De plaatsing van een monument. Op 2 september 2016 hebben wij het monument op het goederenstation van Cosel kunnen onthullen in aanwezigheid van een grote groep Nederlandse, Franse en Poolse betrokkenen. Een beeldverslag vindt u op de website van de Stichting: http://holocaustlimburg.nl/onthulling-monument-cosel-2-september-2016/. In de loop van 2017 is tevens, als uitvloeisel van de activiteiten van de Stichting, door Poolse en Nederlandse betrokkenen een herinneringsplaquette onthuld op de plaats van het voormalige kamp Sankt-Annaberg.
 2. Het vergroten van de kennis en het geven van voorlichting over de transporten naar Cosel. In dat kader heeft de Stichting samen met de publieke omroep L1 in 2016 zowel een radiodocumentaire als een TV-documentaire gemaakt waarin Cosel een centrale plaats inneemt. Deze documentaire, die de titel heeft: ‘Monument voor de laatste reis’, kan worden bekeken via https://l1.nl/limburg-doc-monument-voor-de-laatste-reis-122327
 3. Het leggen van contacten en het communiceren met mensen en groepen die geïnteresseerd zijn in de transporten naar Cosel. Er zijn contacten gelegd op de eerste plaats met nabestaanden van de slachtoffers, verder met het Blechhammer Museum in Kedzierzyn-Kozle, met het Sankt-Annabergmuseum in Gora Swietej Anny, met het Holocaust Museum in Amsterdam en met de vereniging kinderen van Joodse Holocaustslachtoffers in Frankrijk, met de gemeente Kedzierzyn-Kozle en met de Nederlandse regering en het bestuur van de provincie Limburg.
 4. Het betrekken van de jeugd. Er zijn contacten gelegd met scholen in Polen en in Nederland. Leerlingen van het Broekland College in Heerlen-Hoensbroek hebben in 2016 een groot aandeel gehad in de productie van het monument en vervolgens in Polen bij de onthulling ervan. In 2017 konden Annelies en Herman van Rens een groep scholieren van het Connectcollege in Echt drie dagen rondleiden in Auschwitz en door Silezië. Door de Stichting zijn ook in 2017 gastlessen gegeven op meerdere middelbare scholen in Limburg.
 5. Herdenkingsreizen naar Cosel en een aantal met Cosel verbonden plaatsen. Jaarlijks organiseert de Stichting een wetenschappelijke herdenkingsreis naar Polen, waarin gedurende vijf excursiedagen Auschwitz en Cosel en omgeving worden bezocht. In Cosel vindt tevens een kleine herdenkingsplechtigheid plaats. In 2017 vonden twee reizen plaats: in september met 30 volwassenen, en in november met 15 jongeren en acht volwassen begeleiders.
 6. Wetenschappelijke publicatie over de Jodentransporten naar Cosel. Het bestuur heeft aan dr. Herman van Rens en zijn vrouw Annelies van Rens – Wilms verzocht deze publicatie te verzorgen. Over de transporten naar Cosel bestaat nog geen publicatie van enige betekenis. De bedoeling en de opdracht zijn: het beschrijven van de achtergronden en de context van de deportaties naar Cosel en de geschiedenis van de deportaties uit de drie landen Frankrijk, België en Nederland. De onderzoekers hebben hier in 2017 aan gewerkt. Op dit moment is het archiefonderzoek in drie landen bijna voltooid en kan begonnen worden met het schrijven van het boek. De verwachting is dat dit het hele jaar 2018 in beslag zal nemen. In 2019 kan de publicatie worden georganiseerd.

Alle hierboven vermelde activiteiten op het gebied van voorlichting, herdenking, reizen, contacten met nabestaanden, contacten met musea en informatie aan de jeugd, zullen worden voortgezet. Daartoe heeft de Stichting een meerjarig projectplan opgesteld.

Financieel overzicht 2017.

Saldo op 1-1-2017 € 1936,78. Saldo op 31 -12-2017 € 948,97.

Deze afname was voorzien in verband met de financiële afwikkeling van de plaatsing van het monument in Cosel en verder daarmee verband houdende uitgaven.

Tevens is in 2017 sprake van enkele uitgaven die verband houden met het wetenschappelijk onderzoek zoals dat nader is geformuleerd in het meerjarig beleidsplan van de Stichting.

Ook aan voortgezette activiteiten in het kader van publiciteit zijn middelen besteed via het Museum Blechhammer.

Met nadruk wijzen wij er hier op dat gedurende het jaar 2017 geen uitgaven zijn gedaan aan bestuursleden (of derden) vanwege hun deelname aan activiteiten van de Stichting , zoals presentiegelden,  vacatiegelden,  vergoedingen,  etc.

Uitgaven

 1. Afwikkeling van de plaatsing monument in Cosel:

€ 225,00  Kosten van afwerking/plaatsing ter plekke.

€ 484,00  Nota Roadstyling Sittard. Betreft nagekomen factuur vervaardigen specifiek teksten ten behoeve van het monument.

€ 84,95  Gemeente Heerlen. Betreft screening van de openingsrede van de burgemeester, onze voorzitter, de heer R Krewinkel.

 1. Uitgaven voor onderzoek voor toekomstige publicatie over Coseltransporten:

€ 325,25  Eerste declaratie.

€ 269,98  Tweede declaratie.

  1. Uitgaven publiciteit en bekendheid€ 500 als eenmalige bijdrage aan het Museum Blechhammer voor het opzetten , inrichten en verzorgen van toelichting van een expositie in dat museum, expliciet gericht op de aankomst van Jodentransporten in Cosel, in het verlengde van de plaatsing van de gedenktekens aldaar.

 

 1. Kosten van de Rabobank

Deze bedroegen € 130,63

Inkomsten in 2017 :

€ 775,00  Laatste termijn van het subsidie van het V-Fonds.

€   32,00  Retour van vrachtkosten Heerlen Sittard.

€ 225,00  Vergoedingen voor inleidingen, presentaties en lezingen en toelichting op de filmdocumentaire.

Na behandeling en vaststelling in de bestuursvergadering d.d. 5 april 2018 zullen deze cijfers op onze website worden geplaatst om daarmee te voldoen aan de plicht tot openbaarmaking.

 

Ralf Krewinkel, voorzitter                     Peter van Buggenum, secretaris