JAARVERSLAG 2016 STICHTING GEDENKTEKEN JODENTRANSPORTEN NAAR COSEL

De Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel

Hoolstraat 59, 6191 TW Beek, alvrens@gmail.com

Bankrelatie NL63RABO0307553523 t.n.v.  Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel, Brunssum.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer is 64366987. RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 855636270. De Stichting heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) met een cultureel doel.
Het bestuur van de Stichting bestond uit Ralf Krewinkel, voorzitter, Annelies van Rens-Wilms, secretaris en Martien te Baerts, penningmeester. Dr.Herman van Rens is wetenschappelijk adviseur.

Gezien haar directe betrokkenheid bij de uitvoering van een wetenschappelijke vervolgstudie heeft Mevrouw Van Rens-Wilms haar bestuurszetel ter beschikking gesteld. De heer Peter van Buggenum heeft zich bereid getoond die vacature op te vullen.

Het bestuur van de Stichting is trots dat het u zijn eerste jaarverslag, over 2016, kan aanbieden en ook een financiële verantwoording.

Jaarverslag 2016

De Stichting is met haar activiteiten begonnen in het najaar van 2015. In de periode tot eind 2016 zijn veel van haar doelen gerealiseerd.

De naam van de Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel doet wellicht een beperkter doelstelling vermoeden dan feitelijk het geval was en zal zijn. Het doel was niet alleen het plaatsen van een gedenkteken in Cosel, maar ook het in brede kring bekend maken van de transporten naar Cosel.

De Stichting is op meerdere terreinen actief geweest.

1. De plaatsing van een monument. Wij zijn trots u te kunnen melden dat op 2 september het monument op het goederenstation van Cosel is onthuld. De onthulling was een indrukwekkende plechtigheid, in aanwezigheid van een grote groep Nederlandse, Franse en Poolse betrokkenen, de Nederlandse ambassadeur in Polen, de Duitse consul in Breslau, de districtsburgemeester van Kedzierzyn-Kozle, de heer Serge Klarsfeld als bestuurslid van de Internationale Auschwitz Associatie, vertegenwoordigers van de Stichting Sobibor, Herinneringscentrum Westerbork, de provincie Limburg en de Blechhammer Associatie in Silezië. Een beeldverslag vindt u op de website van de Stichting: http://holocaustlimburg.nl/onthulling-monument-cosel-2-september-2016/.

2. Het vergroten van de kennis en het geven van voorlichting over de transporten naar Cosel. In dat kader heeft de Stichting samen met de publieke omroep L1 zowel een radiodocumentaire als een TV-documentaire gemaakt waarin Cosel een centrale plaats inneemt. Deze documentaire, die de titel heeft: ‘Monument voor de laatste reis’, kan worden bekeken via https://l1.nl/limburg-doc-monument-voor-de-laatste-reis-122327

3. Het leggen van contacten en het communiceren met mensen en groepen die geïnteresseerd zijn in de transporten naar Cosel. Er zijn contacten gelegd op de eerste plaats met nabestaanden van de slachtoffers, verder met het Blechhammer Museum in Kedzierzyn-Kozle, met het Sankt-Annabergmuseum in Gora Swietej Anny, met het Holocaust Museum in Amsterdam en met de vereniging kinderen van Joodse Holocaustslachtoffers in Frankrijk, met de gemeente Kedzierzyn-Kozle en met de Nederlandse regering en het bestuur van de provincie Limburg.

4. Het betrekken van de jeugd. Er zijn contacten gelegd met scholen in Polen en in Nederland. Leerlingen van het Broekland College in Heerlen-Hoensbroek hebben een groot aandeel gehad in de productie van het monument en vervolgens in Polen bij de onthulling ervan. Door de Stichting zijn gastlessen gegeven op meerdere middelbare scholen in Limburg.

5. Herdenkingsreizen naar Cosel en een aantal met Cosel verbonden plaatsen. Jaarlijks organiseert de Stichting een wetenschappelijke herdenkingsreis naar Polen, waarin gedurende vijf excursiedagen Auschwitz en Cosel en omgeving worden bezocht. In Cosel vindt tevens een kleine herdenkingsplechtigheid plaats.

De Stichting acht haar doelstellingen nog niet voltooid. Alle hierboven vermelde activiteiten op het gebied van voorlichting, herdenking, reizen, contacten met nabestaanden, contacten met musea en informatie aan de jeugd, zullen worden voortgezet. Daartoe heeft de Stichting een meerjarig projectplan opgesteld.

Belangrijk onderdeel in de plannen is haar wens om te komen tot een wetenschappelijke publicatie over de Jodentransporten naar Cosel. Het bestuur heeft aan dr. Herman van Rens en zijn vrouw Annelies van Rens – Wilms verzocht deze publicatie te verzorgen.

Financieel overzicht.

Wat betreft de uitgaven: De kosten van productie, plaatsing en nazorg van de Gedenktekens bedroegen  in totaal €  9.312.97

De kosten van onthulling , manifestatie na de onthulling , verzorging gasten, bloemen, vertalingen, productie en presentatie van de TV documentaire en verzorgen documentatiemateriaal bedroegen in totaal € 6.553,21.

De organisatiekosten van de Stichting waren € 618,80.

Het geheel aan inkomsten was toereikend. Het bestuur kon veel donaties bijschrijven.  Door instellingen en particulieren werd € 17.700 gedoneerd.

Een aantal rekeningen is op dit moment nog niet ontvangen. Aan het einde van 2016 was er nog een bedrag van ruim € 1900,00 beschikbaar voor nog niet ontvangen rekeningen en voor vervolgactiviteiten zoals hierboven omschreven.

Het feit dat wij, met steun van zoveel mensen en instellingen in 2016 een groot deel van onze wensen hebben kunnen realiseren en het feit dat zoveel mensen blijk hebben gegeven van hun waardering hiervoor, stemt ons als bestuur dankbaar. Wij hopen ook in de toekomst op u te kunnen rekenen en wij houden u periodiek op de hoogte van ons werk.

Rest ons nog u er attent op te maken dat de Stichting ANBI-gecertificeerd is met een cultureel doel.

U kunt uw donatie aftrekken van uw inkomen bij de belastingaangifte.

Wij danken U allen hartelijk voor de betrokkenheid en de financiële steun.

Namens het bestuur van de Stichting,

Ralf Krewinkel, voorzitter.                   Peter van Buggenum, secretaris.