Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 

De Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel

Hoolstraat 59, 6191 TW Beek, alvrens@gmail.com

http://holocaustlimburg.nl/de-stichting-gedenkteken-jodentransporten-naar-cosel

Bankrelatie NL63RABO0307553523 t.n.v.  Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel, Brunssum.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer is 64366987. RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 855636270. De Stichting heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) met een cultureel doel.  

 

 

Het bestuur van de Stichting bestond uit Ralf Krewinkel, voorzitter, Peter van Buggenum, secretaris en Martien te Baerts, penningmeester. Dr. Herman van Rens en Annelies van Rens-Wilms zijn als wetenschappelijk onderzoekers betrokken bij de Stichting. 

 

 

Het bestuur van de Stichting is trots dat het u zijn derde jaarverslag, over 2018, kan aanbieden en ook een financiële verantwoording.

 

Jaarverslag 2018

 

De Stichting is met haar activiteiten begonnen in het najaar van 2015. De naam van de Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel doet wellicht een beperkter doelstelling vermoeden dan feitelijk het geval was en zal zijn. Het doel was niet alleen het plaatsen van een gedenkteken in Cosel, maar ook het in brede kring bekend maken van de transporten van Joden naar Cosel.

 

De Stichting heeft een in 2016 vastgesteld meerjarig beleidsplan, dat ook is gepubliceerd op de website: http://holocaustlimburg.nl/meerjarig-beleidsplan-2017-2020/. Dit plan is nog steeds leidend voor haar huidige activiteiten.

 

De Stichting is op meerdere terreinen actief.

 

  1. De plaatsing van een monument. Op 2 september 2016 hebben wij het monument op het goederenstation van Cosel kunnen onthullen in aanwezigheid van een grote groep Nederlandse, Franse en Poolse betrokkenen. Een beeldverslag vindt u op de website van de Stichting: http://holocaustlimburg.nl/onthulling-monument-cosel-2-september-2016/. In de loop van 2017 is tevens, als uitvloeisel van de activiteiten van de Stichting, door Poolse en Nederlandse betrokkenen  een herinneringsplaquette onthuld op de plaats van het voormalige kamp Sankt-Annaberg.

 

  1. Het vergroten van de kennis en het geven van voorlichting over de transporten naar Cosel. In dat kader heeft de Stichting samen met de publieke omroep L1 in 2016 zowel een radiodocumentaire als een TV-documentaire gemaakt waarin Cosel een centrale plaats inneemt. Deze documentaire, die de titel heeft: ‘Monument voor de laatste reis’, kan worden bekeken via https://l1.nl/limburg-doc-monument-voor-de-laatste-reis-122327. Ook in mei en december 2018 is de film in totaal zes maal uitgezonden op de zender L1.

 

  1. Het leggen van contacten en het communiceren met mensen en groepen die geïnteresseerd zijn in de transporten naar Cosel. Er zijn contacten gelegd op de eerste plaats met nabestaanden van de slachtoffers, verder met het Blechhammer Museum in Kedzierzyn-Kozle, met het Sankt-Annabergmuseum in Gora Swietej Anny, met het Holocaust Museum in Amsterdam en met de vereniging kinderen van Joodse Holocaustslachtoffers in Frankrijk, met het Nederlands Auschwitz Comité, met de gemeente Kedzierzyn-Kozle en met de Nederlandse regering en het bestuur van de provincie Limburg. 

 

  1. Wetenschappelijke publicatie over de Jodentransporten naar Cosel. Het bestuur heeft aan dr. Herman van Rens en zijn vrouw Annelies van Rens – Wilms verzocht deze publicatie te verzorgen. Over de transporten naar Cosel bestaat nog geen publicatie van enige betekenis. De bedoeling en de opdracht zijn: het beschrijven van de achtergronden en de context van de deportaties naar Cosel en de geschiedenis van de deportaties uit de drie landen Frankrijk, België en Nederland. De onderzoekers hebben hier vanaf 2016 aan gewerkt. 2016 en 2017 stonden geheel in het teken van het onderzoek van de archieven en literatuur. In 2018 kon het manuscript worden voltooid. In 2019 zal worden gewerkt aan de vormgeving en de illustratie van het boek. Voor einde 2019 hopen wij dat het boek in de boekhandel zal liggen.

 

  1. Op 22 mei 2018 hebben Annelies en Herman van Rens de voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd op de 11e Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen in Antwerpen, met een presentatie onder de titel Deportation of Jews to Cosel. Een artikel over hetzelfde onderwerp werd, onder de titel Uitstappen in Cosel gepubliceerd in nummer 585 (september 2018) van wetenschappelijk tijdschrift Terugblik ’40 -’45. Maandblad van de Documentatiegroep ’40 –’45.

 

 

  1. Het fungeren als vraagbaak voor nabestaanden en relaties van slachtoffers van de transporten naar Cosel. Tot grote voldoening van de Stichting weten steeds meer nabestaanden de weg naar de Stichting te vinden. Mede met behulp van de voorlopige resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek kon de Stichting mensen meer details geven over de lotgevallen van hun geliefden tijdens de periode van dwangarbeid. In sommige gevallen was het mogelijk familieleden te vertellen waar hun geliefde was gestorven en begraven en hen tijdens onze reizen mee te nemen naar die plaatsen. Ook wordt de stichting regelmatig om advies gevraagd door personen, comités en verenigingen die door middel van publicaties, het leggen van Stolpersteine of op een andere wijze hun vermoorde plaatsgenoten willen herdenken. De Stichting is gelukkig op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds grotere behoefte in de samenleving om de herinnering aan de slachtoffers van de Shoah levend te houden.

 

  1. Het betrekken van de jeugd. Er zijn contacten gelegd met scholen in Polen en in Nederland. Leerlingen van het Broekland College in Heerlen-Hoensbroek hebben een aandeel gehad in de productie van het monument en vervolgens in Polen bij de onthulling ervan. In 2017 konden Annelies en Herman van Rens een groep scholieren van het Connectcollege in Echt drie dagen rondleiden in Auschwitz en door Silezië. Zij zijn sindsdien als vaste adviseurs verbonden aan de Stichting Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt. Een nieuwe reis voor jongeren in 2019 is in voorbereiding. 

 

  1. Herdenkingsreizen naar Cosel en een aantal met Cosel verbonden plaatsen. Jaarlijks organiseert de Stichting een zevendaagse wetenschappelijke herdenkingsreis naar Polen, waarin Auschwitz en Cosel en omgeving worden bezocht. In Cosel vindt een herdenkingsplechtigheid plaats. In 2018 vond een reis plaats van 1 tot 7 september met 31 deelnemers, onder wie meerdere nabestaanden van slachtoffers van de Coseltransporten.

 

Alle hierboven vermelde activiteiten op het gebied van voorlichting, herdenking, reizen, contacten met nabestaanden, contacten met musea en informatie aan de jeugd, zullen worden voortgezet.  

 

 

 

Financieel overzicht 2018.

 

Financieel verslag van de Stichting Gedenkteken Jodenstransporten Cosel over het boekjaar 2018. Vastgesteld door het stichtingsbestuur in haar vergadering van 18 januari 2019.

De Stichting heeft in de voorafgaande jaren aan 2019 uitvoering gegeven aan de realisering van een Gedenkteken in de stad Cosel (Polen). Vanaf najaar 2018 ligt de nadruk op de uitvoering van de overige beleidsdoelstellingen: Studie en onderzoek, publicaties die daarmee verband houden; en het verzorgen en onderhouden van publiciteit en uitwisseling tussen Nederland en Cosel/ Auschwitz, Birkenau.

Vanaf 2018 staat centraal in de, overigens bescheiden, uitgaven het uitvoeren van studies ter voorbereiding van een publicatie en het geven van bekendheid aan de gebeurtenissen door middel van lezingen en het ondersteunen van (wetenschappelijk gebaseerde) studiereizen naar de regio Cosel.

Vooruitzicht op 2019 en 2020 betreft het uitgeven van een wetenschappelijke studie, het begeleiden van het proces van verkoop en distributie en, (natuurlijk) de continuïteit van publiciteit en uitwisselingen.

 

De cijfers van 2018. 

Zij betreffen uitsluitend de registratie van de Bankrekening bij de Rabobank Parkstad Limburg. Kasverkeer kent de Stichting niet.

Uitdrukkelijk melden wij hier dat de Stichting op geen enkele wijze vergoedingen aan bestuursleden ter beschikking stelt. Inzet van die bestuursleden is vrijwillig en om niet!

 

Beginsaldo aanvang 2018 €  938,07.

Eindsaldo boekjaar bedroeg € 738,60.

Donaties werden ontvangen, via het geven van Lezingen, tot bedragen van 200,00 en 370,00 euro.

Rente werd ontvangen voor 0,46 euro. Via een doelrekening bij onze Rabo rekening.

Uitgaven: bankkosten 120,31 euro. (Jaar 2018)

Uitgaven ten behoeve van door onderzoekers/auteurs gemaakte reis en verblijfkosten 360,58 en 299,92 euro is totaal 660,50 euro.

Het te becijferen saldo verschil is gelegen in de bankkosten van dec 2017 welke eerst in 2018 werden afgeschreven.

Dit verslag maakt onderdeel uit van het Jaarverslag 2017 van de Stichting en zal worden gepubliceerd op de WEB-site van de Stichting waarmee aan de ANBI-verplichtingen wordt voldaan.

De penningmeester,

M.W.P. te Baerts.